VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU www.drinks24.sk

stanovujúce obchodné podmienky (ďalej aj ako „VOP“) medzi prevádzkovateľom (ďalej aj ako „predávajúci“) a objednávateľom (ďalej aj ako „kupujúci“):

1. Prevádzkovateľom (predávajúcim) internetového obchodu, ktorý je prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.drinks24.sk je spoločnosť EURO CENTER TRADE s.r.o. so sídlom Budovateľská 50, 080 01 Prešov, IČO: 31668488, zapísaná v obchodnom registri Okresného súde Prešov, oddiel Sro, vložka P/979.

2. Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru.

3. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle zakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

4. Ustanovenia, odchylné od obchodných podmienok je možné dohodnúť v kúpnej zmluve. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

5. Pri objednávaní ako fyzická osoba – nepodnikateľ prosím uveďte vaše meno, priezvisko, adresu kam má byť doručený tovar, telefónne číslo a e-mail. Ak nakupujete ako právnická osoba (na firmu alebo živnosť) v objednávke tiež uveďte vaše obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH a fakturačnú adresu, ak je odlišná od adresy doručenia.

UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

6. Na základe registrácie kupujúceho na webovej stránke www.drinks24.sk, sa môže kupujúci prihlásiť do svojho užívateľského rozhrania (užívateľského účtu). Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci objednať tovar (ďalej aj ako „užívateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci objednať tovar tiež bez registrácie, priamo z webového rozhrania internetového obchodu.

7. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávke tovaru je kupujúci povinný uvádzať pravdivo a správne všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci povinný aktualizovať pri akejkoľvek ich zmene. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru, považuje predávajúci za správne.

8. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácii nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu.

9. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

    10. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, ak kupujúci nevyužíva svoj užívateľský účet dlhšie ako 2 roky, či v prípade, ak kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane porušenia obchodných podmienok).

    11. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, poprípade nevyhnutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

    12. Webové rozhranie internetového obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a nákladov za vrátenie tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti počas doby, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

    13. Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodávaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní internetového obchodu platí iba v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

    14. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní internetového obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

    • objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania internetového obchodu),

    • spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru,

    • informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej len ako „objednávka“).

    15.  Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby, ktoré vzniknú pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Potvrdiť objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bez meškania po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho, uvedenú v užívateľskom účte či v objednávke (ďalej len ako „e-mailová adresa kupujúceho“).

    16. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstva tovaru, výšky kúpnej ceny, predpokladaných nákladov na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

    17.  Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zasielaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na e-mailovú adresu kupujúceho.

    18. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzavieraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

    19. Cena tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy, môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

    • v hotovosti alebo platobnou kartou alebo na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;

    • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. SK0711110000006610905007 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.(ďalej len ako „účet predávajúceho“).

    20. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvne dohodnutej výške. Ak nie je dohodnuté inak, rozumejú sa kúpnou cenou i náklady spojené s dodaním tovaru.

    21. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie bodu 24 VOP, ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

    22. V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 5 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

    23. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamžikom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

    24. Predávajúci je oprávnený, predovšetkým v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky, požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. 

    25. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu, nie je možné vzájomne kombinovať.

    26. Predávajúci ohľadom platieb na základe kúpnej zmluvy vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad-faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej forme na e-mailovú adresu kupujúceho.

PREPRAVA A DODANIE TOVARU

    27. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

    28. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (kuriérska služba) alebo na základe dohody s objednávateľom bude tovar pripravený u prevádzkovateľa na odovzdanie. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním objednávateľovi alebo odovzdaním tovaru na prepravu zmluvnému prepravcovi. Vlastnícke právo na tovar prechádza na objednávateľa dodaním tovaru pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy uvedenej v objednávke v plnej výške. 

    29. Prevádzkovateľ dodá tovar objednávateľovi v čo najkratšej dobe po prijatí elektronického formuláru s objednávkou v dodacích lehotách uvedených na internetovej stránke prevádzkovateľa. Objednávateľ berie na vedomie, že uvádzané termíny dodávok (dodacie lehoty) majú len orientačný charakter. Objednávateľ súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to dodanie objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že prevádzkovateľ nie je schopný dodať objednávateľovi všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí o tejto situácií v čo najkratšom čase objednávateľa a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie náhradného tovaru.

    30. V prípade, ak tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva objednávateľ prevádzkovateľovi právo poskytnúť zmluvnému prepravcovi potrebné osobné údaje za účelom doručenia tovaru (meno, obchodné meno, adresa, telefón, e-mail).

    31. Pri preberaní tovaru objednávateľ obdrží doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Doklad o prevzatí tovaru je zároveň objednávkou tovaru v písomnej podobe. Daňový doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný list, je zasielaný objednávateľovi elektronicky najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia tovaru na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke.

    32. V prípade, ak objednávateľ nezaplatí a neprevezme objednaný tovar, mimo situácie poškodenia tovaru pri doručení (zásielka sa vráti ako nedoručená bez zavinenia prevádzkovateľa, napr. ak zmluvný prepravca adresáta nenašiel, nevyrozumel o uložení zásielky, objednávateľ zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal, a pod.), prevádzkovateľ môže požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Zmluvná pokuta je v takom prípade stanovená vo výške 50% z celkovej ceny objednávky. Objednávateľovi, ktorý neprevzal objednávku bude zaslaná správa e-mailom so žiadosťou o informáciu, čo ďalej robiť s jeho objednávkou. Na odpoveď na túto výzvu má objednávateľ termín 7 dní odo dňa odoslania správy. Ak objednávateľ požiada o opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky, prevádzkovateľ doúčtuje k celkovej cene zásielky druhý manipulačný poplatok a poštovné podľa platného cenníka. Opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky je možné len na základe úhrady vopred. Pokiaľ objednávateľ na výzvu prevádzkovateľa v určenom termíne neodpovie, objednávka bude zo strany prevádzkovateľa stornovaná.

    33. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien. Cena je platná taká, aká je uvedená v e-maily potvrdzujúcom prijatie objednávky. Zvýhodnené (akciové) ceny tovaru sú zreteľne označené symbolmi (ako napr. “akcia” alebo “výpredaj”). Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

    34. V prípade, ak sa objednávateľ aktuálne nachádza alebo žije v zahraničí, prevádzkovateľ dohodne platobné a dodacie podmienky s objednávateľom individuálne. Pri doručení objednávky do Českej republiky, platí objednávateľ cenu tovaru a dopravu kuriérskou službou podĺa príslušných sadzieb.

    35. Prevádzkovateľ nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (pošta, kuriér) alebo udaním nesprávnej adresy objednávateľa. Objednávateľ je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od doručovateľa a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, objednávateľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať prevádzkovateľa. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou doručovateľa alebo poškodenie tovaru zavinené doručovateľom, je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u doručovateľa. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil objednávateľ doručovateľovi, nebudú prevádzkovateľom uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude objednávateľovi poskytnuté.

    36. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bez meškania oznámiť prepravcovi. V prípade porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky, nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

    37. Všetky prijaté elektronické objednávky tovaru sú považované za záväzne. Prevádzkovateľ má právo zrušiť objednávku v prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci, z dôvodu ukončenia jeho výroby, z dôvodu jeho vypredania alebo z dôvodu nemožnosti dodania v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, vo všetkých týchto prípadoch o tom prevádzkovateľ informuje objednávateľa. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Objednávateľ má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené objednávateľovi v lehote 14 kalendárnych dní rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ objednávateľ nepožiada inak.

    38. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní obchodných zmlúv podľa týchto VOP v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa a zákon č. 102/2014 Z. Z. O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

    39. Objednávateľ a prevádzkovateľ sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Elektronická forma komunikácie nie je akceptovateľná v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy.

    40. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, strany sa dohodli, že ich vzťah sa bude riadiť slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Na riešenie sporov vzniknutých z tejto kúpnej zmluvy je príslušný Okresný súd Prešov.

    41. Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia týchto VOP, nezodpovedá prevádzkovateľ objednávateľovi za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia kúpnej zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu niektoré ustanovenia týchto VOP ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení VOP a zvyšné časti príslušného ustanovenia VOP tým zostávajú nedotknuté.

    42. VOP platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronického formulára s objednávkou s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

    43. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (predovšetkým ustanoveniami Občianskeho zákonníka).

    44. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:

    a) má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, ak chýba takáto dohoda, má tovar také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru,

    b) sa tovar hodí na účel, na ktorý ho predávajúci predáva, alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa,

    c) tovar zodpovedá akosťou alebo spracovaním zmluvnej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo spracovanie určené podľa zmluvnej vzorky alebo predlohy,

    d) je tovar v zodpovedajúcom množstve, rozmere alebo hmotnosti a

    e) tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

    45. Ustanovenia uvedené v bode 44 VOP sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu cenu z dôvodu vady, na základe ktorej bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebovaný tovar, ktorý sa opotreboval jeho obvyklým používaním, u použitého tovaru na vadu, ktorú mal tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

    46. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol vadný už pri jeho prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vadného plnenia, ktoré sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe dvadsaťštyri mesiacov odo dňa jeho prevzatia.

    47. Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne i v sídle alebo mieste podnikania. Za okamžik uplatnenia reklamácie sa považuje okamžik, keď predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar.

VÝMENA ALEBO VRÁTENIE TOVARU

    48. V prípade, že objednaný tovar nevyhovuje vašim predstavám, máte právo tovar vymeniť alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Len správne vrátený tovar vám môže byť vymenený za iný alebo vám budú vrátené peniaze. Pri výmene tovaru za iný sa prípadný finančný rozdiel vráti objednávateľovi, alebo ho objednávateľ doplatí. Objednávateľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. V takom prípade objednávateľ kontaktuje prevádzkovateľa a zašle mu písomné prehlásenie v listinnej podobe (nie elektronickou formou) o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu či presnej adresy pre finančné vysporiadanie. Na tento účel môžete použiť nasledovný vzorový Formulár na odstúpenie od zmluvy:

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Komu: EURO CENTER TRADE s.r.o., Budovateľská 50, 080 01 Prešov, Slovenská republika

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar ....................

Číslo objednávky:............ 

Dátum objednania/dátum prijatia ................. 

Meno a priezvisko spotrebiteľa ................

Adresa spotrebiteľa ..............

    49. Prijatie odstúpenia od zmluvy vám bezodkladne potvrdíme e-mailom. Zakúpený tovar v pôvodnom stave ako pri prevzatí objednávateľ zašle doporučene na vlastné náklady spolu s originálom dokladu o kúpe späť na adresu prevádzkovateľa (nie formou dobierky) najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Tovar nesmie byť nijak použitý či poškodený. Musí byť zaslaný späť v originálnom obale s celou dokumentáciou, hlavne musí byť tovar schopný ďalšieho predaja.

    50. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané prevádzkovateľovi najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady na vrátenie tovaru znáša objednávateľ. Právo na odstúpenie od zmluvy nemá objednávateľ, ak bol tovar zakúpený a prevzatý osobne u prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ objednávateľ nepožiada inak, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo objednávateľ nepreukáže zaslanie tovaru.

    51. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru, urobením storno objednávky e-mailom, prípadne ju vykonať telefonicky do 12 hodín. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť meno, e-mail a číslo objednávky.

    52. Objednávateľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, pri predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek objednávateľa, pri tovare určeného osobitne pre jedného objednávateľa, pri tovare, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (napr. z hygienických dôvodov) alebo pri tovare, ktorý rýchlo podlieha skaze.

    53. Nárok na náhradu škody, ktorá vznikla na tovare, je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

    54. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

    55. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že v prípade ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcím, nadobúda účinnosť rozväzovacia podmienka, na základe ktorej je kupujúcí povinný spolu s tovarom vrátiť predávajúcemu aj poskytnutý darček.

    56. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať mimo iného aj na adresu prevádzky predávajúceho či na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@ectrade.sk. 

    57. Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

53. Objednávateľ (ďalej aj ako „spotrebiteľ“) má právo obrátiť sa na prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu (e-mailom na ciernikova@ectrade.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len ako „subjekt ARS“) podľa zákona 391/2015 Z. z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z.

    a) Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

    b) Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

ÚDAJE O VAŠEJ ČINNOSTI

    58. Údaje o vašich nákupoch (sú potrebné pre zaistenie dodávok tovaru, vybavovania reklamácií a podobne) sú ukladané v bezpečnej databáze a nie sú poskytované tretím stranám.

    59. V našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na vašich účtoch. Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach vašej banky, ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a vaše meno, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť).

a) Zneaktívnenie registrácie a výmaz vášho e-mailu z rozosielacej databázy:

Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou (e-mailom, listovou zásielkou) alebo telefonickou formou, na základe čoho prevádzkovateľ jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.

b) Zmena údajov v registrácii:

Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný objednávateľ uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu po prihlásení.

OCHARANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A UCHOVÁVANIE A SPRACOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

56. Vaše údaje neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie vašej objednávky. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie vášho mena) a doručovateľské služby (adresa na dodanie). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorázovo pre vybavenie vašej konkrétnej objednávky.

57. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 122/2013 Z. z.., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

    58. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydlisko, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej len ako „osobné údaje“).

    59. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pro účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia užívateľského účtu. Ak si kupujúci nezvolí inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácii a obchodných oznámeniach kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto bodu nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzavretie kúpnej zmluvy.

    60. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

    61. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné, a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

    62. On-line obchod www.carl-jung.sk si váži vašu dôveru a chráni vaše súkromné data pred zneužitím. Tieto informácie zhromažďujeme preto, aby sme skvalitnili naše služby. Databázu údajov nepredávame, neprenajímame, ani inak neposkytujeme žiadnej tretej strane (ak nie je pri konkrétnom titule uvedené inak). Prevádzkovateľ môže tretím stranám alebo verejnosti poskytnúť súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak na základe nich nie je možné nijakým spôsobom identifikovať jednotlivých zákazníkov.

VÁŠ SÚHLAS

    63. Používaním internetového obchodu www.drinks24.sk súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o vás a vašich nákupoch. Pravidlá zaobchádzania s týmito údajmi sú popísané v tomto dokumente. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke obchodu. Tieto VOP sú platné od 01.01.2017 a plne nahrádzajú predchádzajúce VOP. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia.

DORUČOVANIE

    64. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná tretím osobám.

    65. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy.

    66. Kontaktné údaje predávajúceho:

adresa na doručovanie: Budovateľská 50, 080 01 Prešov

adresa elektronickej pošty: info@ectrade.sk

telefón:  0911 900 015

V Prešove dňa 01.01.2017